LHKPN

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NAMA
Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H.
Drs. H. Wan Ahmad, M.H.
Dra. Hj. Maryati Zuhdy, S.H.
Drs. H. Aly Santoso, MH.
Drs. H. Nur Amin. MH.
Drs. Noor Shofa, SH. M.H.
Drs. Muslim, S.H., M.S.I.
Drs. Sakdulah, SH. MH.
Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Drs. H. Ahmad Wahib, SH. MH.
Drs. Munjid Lughowi
Drs. Syahrial, S.H., M.H.
Drs. H. Makmun, MH.
Drs. H. Shofi’ngi, M.H.
H. M. Arwani, S. Ag., SH.
Drs. Ali Ahmadi
Drs. Wahfir, SH. MH.
Drs. Marwoto, SH. M.Si.
Drs. Suharto, MH.
Drs. H. Ahmad Baidlowi
DR. Radi Yusuf. MH.
Drs. Abdul Wahib
Drs. H. Jamali
Tofik, S.H.
 
Hj. Amini, SH.
Miftahul Hilal, SH
Akh. Khaerudin, S.H.
Toharun, S.Ag., SH.
Mukhlis, SH
Muhammad Khoiruddin, SH
JABATAN
Ketua
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Panitera
Sekretaris
Panmud Permohonan
Panmud Hukum
Panmud Gugatan
PP
PP
PP
PP